ยืนยันลิขสิทธิ์

บทความที่ท่านจะส่งมาเพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสาร “สยามวิชาการ” มีลักษณะดังนี้

1) บทความจะต้องไม่เคยลงตีพิมพ์ในสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน หรือจะต้องไม่เคยเผยแพร่โดยวิธีการใดๆ มาก่อน นอกจากนี้ บทความดังกล่าวจะต้องไม่อยู่ในกระบวนการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ หรือกระบวนการเพื่อการเผยแพร่ใดๆ และเมื่อบทความได้ส่งมาถึง วารสาร “สยามวิชาการ” แล้ว ผู้เขียน หรือผู้มีลิขสิทธิ์ในบทความจะนำบทความออกเผยแพร่ หรือ นำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเพื่อเผยแพร่อย่างใดๆ มิได้อีก จนกว่ากระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความของวารสาร "สยามวิชาการ" จะเสร็จสิ้น

2) บทความไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ อันเป็นของผู้อื่น ไม่ว่าจะทั้งหมด หรือเพียงบางส่วน ซึ่งรวมตลอดถึงเรื่อง สิทธิ์ในสำนวนโวหาร สิทธิ์ในรูปภาพหรือตาราง สิทธิ์แห่งความเป็นเจ้าของบทความ สิทธิ์แห่งการได้มาซึ่งบทความ สิทธิ์ของการได้มาซึ่งข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในบทความ สิทธิ์ของการใช้เครื่องมือเพื่อการประมวลผล หรือสิทธิ์อื่นใดอันเกี่ยวข้องกับบทความ