รับทราบข้อปฏิบัติ

ท่านได้รับทราบ และเข้าใจเป็นอย่างดี ในข้อปฏิบัติต่างๆ อันเกี่ยวกับการส่งบทความเพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสาร "สยามวิชาการ" ดังที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ http://www.basiamjournal.org