สยามวิชาการฉบับที่ 23

เรื่องที่ 1 นโยบายการส่งเสริมการก่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบกระป๋องในประเทศไทย สกล สุขเสริมส่งชัย. (2556). นโยบายการส่งเสริมการก่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบกระป๋องในประเทศไทย. สยามวิชาการ, 14(2), 1-14. ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 2 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรม การใช้บริการนวดแผนไทยของผู้บริโภคในโรงพยาบาล เขตกรุงเทพมหานคร มนสิชา สุขชม. (2556). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยของผู้บริโภคในโรงพยาบาล เขตกรุงเทพมหานคร. สยามวิชาการ, 14(2), 15-27. ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 3 พฤติกรรมการซื้อและปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า iPod ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ธนสิทธิ์ มูลวงค์ (2556). พฤติกรรมการซื้อและปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า iPod ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. สยามวิชาการ, 14(2), 28-39. ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 4 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเอกชน : ศึกษากรณี บริษัท อเมริกาน่า ซีสเต็ม จำกัด ธัญวรัตม์ บุพศิริ และ สุธรรม เลิศพงษ์ประเสริฐ. (2556). ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเอกชน : ศึกษากรณี บริษัท อเมริกาน่า ซีสเต็ม จำกัด. สยามวิชาการ, 14(2), 40-51. ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 5 ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ้นธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปมิกา จินตวาณิชกร และ วรรณรพี บานชื่นวิจิตร. (2556). ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ้นธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน). สยามวิชาการ, 14(2), 52-77. ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 6 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการกลุ่มหัตถกรรม OTOP เบญจรงค์ สุภาณี อินทน์จันทน์. (2556). การพัฒนานวัตกรรมการจัดการกลุ่มหัตถกรรม OTOP เบญจรงค์. สยามวิชาการ, 14(2), 78-99. ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 7 ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อชุดชั้นในสตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม เบญจวรรณ แย้มเพกา. (2556). ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อชุดชั้นในสตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม. สยามวิชาการ, 14(2), 100-110. ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท เซ็นโทซ่า จำกัด จังหวัดขอนแก่น สุชัญญา โคกสีอำนวย. (2557). ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท เซ็นโทซ่า จำกัด จังหวัดขอนแก่น. สยามวิชาการ, 15(1), 87-106. ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 9 สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของแรงงานฝีมือที่พึงประสงค์ของนายจ้างในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พลเชษฐ์ ศิริพรไทกุล และ ฤทธิรงค์ สัตยานุกูลกิจ. (2557). สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของแรงงานฝีมือที่พึงประสงค์ของนายจ้าง ในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล. สยามวิชาการ, 15(1), 107-123. ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 10 การศึกษาสภาพปัญหาและการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย นุจรินทร์ ตมกลาง และ ดวงพร จันทร์ดี. (2557). การศึกษาสภาพปัญหาและการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย. สยามวิชาการ, 15(1), 124-132. ดาวน์โหลด